GRILLED SHRIMP

smoked tomato chutney, chipotle aioli

Price: $12.00